به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی: مجموعه کتاب پنج جلدی "آدامسیها" منتشر شد.