یازهمین نشست ایده پردازی

با موضوع
"ایده ی اداره فرهنگ در ایران معاصر"

با ارائه دکتر پورکیانی

زمان:
سه شنبه 99/10/23
ساعت: 7 _ 9