معاون اداری‌ و مالی

Image
Image

 سید‌ عبد‌الحسین زین العبادی

سوابق کاری:

 -1مسئول منابع انسانی پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام از سال 1386 تا‌کنون؛
2- سئول انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام از سال 1386 تا‌کنون؛
 -3معاون اداری و مالی پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام از سال 1391 تا‌کنون؛
 -4مدیر بازاریابی و فروش پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام از سال 1386 تا‌کنون.