فصلنامه مطالعات معنوی

Image
Image

 

 

 

لحاظ ذائقههاي نوين در اخذ معارف و ممکن ساختن تخاطب با بخشي از بدنه مردمي کشور که تبليغ سنتي امکان تخاطب فعال و متمرکز با ايشان را دستکم در ابتداي راه از دست داده، يکي ديگر از محورهايي است که بايد در عرصه تبليغ مورد توجه قرار گيرد. تأمين محتواي اين عرصه تبليغي در کارگروه «جريانسازي اخلاقي و معنوي» مورد توجه قرار خواهد گرفت. يکي از پروژههاي اين کارگروه بازخواني مدل تبليغ معنوي-عرفاني سالم در محيط داراي تمايلات غربي بدون آسيبهاي جانبي و با اشراف اساتيد موجه اخلاق و معنويت حوزه علميه است و دیگری باز تولید محتواهای اساتید حوزه علمیه در جهت جریان سازی معنوی است.

  • اقدامات
  1. دو فصلنامه مطالعات تجربیات معنوی 2 شماره
  2. پیاده سازی اثار استاد عابدینی در موضوع مهدویت12 جلد
  3. تجربه‌نگاری زیست معنوی (موردپژوهی سه‌گانه زیست و شیوه‌های عرفانی-معنوی)
  4. طرح تحول فرهنگی معنویت