اراده حقیقی انسان مؤمن در هر عمل فردی یا اجتماعی، معطوف به تقرب الی الله است که در قالب عمل صالح، او را به وادی نور و سرور و رضایت و لذت و آرامش می رساند.

سابقه بشر، سابقه تلاش بی شماری از پهن کردن دام و دانه برای صید پرنده خوشبختی است؛ اما یک تلاش متلاشی، کور و بی فرجام و بد سرانجام. سرکنگبین اصلاحی او مدام به غلیان صفرا انجامیده و هرچه دویده، کمتر به نتیجه رسیده است؛ زیرا یک به هزار از آن تلاش برای تحقق خوشبختی را، صرف فهم انسان و خوشبختی او نکرده است.

هویت حقیقی و تکوینی انسان، هویت ربط به خداوند سبحان است، انسان نه یک ذات تشنه، نه یک موجود وابسته، بلکه عینِ وابستگی و تشنگی به خداوند است و معنایی به جز اتصال به مبدا هستی ندارد، پرتویی از منبع نور که تمام دارایی نوری اش از اتصال به مبدا نوراست.

چه اعمال به ظاهر خوب و بلند، چه اعمال اصلاحی و انقلابی که برای فاعلش جز غرور، تکبر و نخوت به بار نیاورده است، چه اعمال به ظاهر خوب و ایمانی که به انواع رقابت ها، حسادت ها، تخریب ها و تحقیر ها آلوده شده است.

اکنون که رهبری الهی این انقلاب، ما را به مواسات فراخوانده و آن را به مثابه رزمایشی برای اعتلا و اقتدار ایران اسلامی، نجاتی برای محرومان و مستضعفان و راهی به سوی اخوت و وحدت میان مردمان مطرح ساخته اند، ضروری است که جایگاه این دعوت را چونان سایر دعوت های این امام هدایت، در دستگاه و منظومه فکری و اعتقادی ایشان بیابیم.

از دیدگاه ناب اسلامی ایشان، هر عملی، ریز یا درشت، به میزانی که اتصال و ارتباط با خداوند را به عنوان هدف در نظر گرفته باشد، به میزانی که عبودیت و بندگی خداوند متعال را پیروی کرده باشد، حقیقی، ارزشمند و اثر گذار است.

در این نگاشته سه هدف دنبال می شود:

1) درک عمیق تر و ملموس تر از « فرهنگ مواسات» که یک سنت اسلامی است،

2) دریافت جایگاه آن در طرح « راهبردی مقام معظم رهبری» که این طرح نیز یک فهم اسلامی معطوف به صحنه می باشد و در بیانیه گام دم نیز منعکس شده است. اهتمام رهبری نیز بر آن است که همه ظرفیت های در دسترس را در قالب این طرح به سمت مقاصد اسلامی هدایت فرماید،

3) پیشنهاد چهارچوب یک الگوی راهبردی برای « فرهنگ مواسات» که به عنوان یک کطلوب کلیدی، قابلیت پیگیری مستمر دارد.

نویسنده این مجلد حجت الاسلام محمد رضا فلاح شیروانی است که این کتاب را در 57 صفحه و به صورت چهارده نکته گردوآوری نموده است.

این اثر در 1000 نسخه توسط انتشارات باقرالعلوم علیه السلام به زیور طبع آراسته شده است.