مدرسه تابستانی فلسفه ذهن به اتمام رسید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: