گفتمان مسئله حجاب(محسن بدره)7

گفتمان مسئله حجاب(محسن بدره)7

جوان ایرانی غریزه جنسی ندارد؟!

دکتر محسن بدره، پژوهشگر جامعه شناسی فرهنگی در خصوص گشتالت جنسیتی- جنسی ایران و مسئله حجاب گفت:

اگر حجاب را در بستر معرفتی و واقعیت اجتماعی نبینیم، نمی توانیم در طرح مدیریت اجتماعی موفق باشیم. فرهنگ مجموعه پیچیده ای از دانش، باورها، هنر، قوانین، اخلاقیات است و هرآنچه فرد از جامعه خود فرا می گیرد. در واقع فرهنگ ساحت نمادین جامعه انسانی است. همه مولفه های فرهنگ در رابطه با فرهنگ و غریزه جنسی است. ویژگی های زیست شناختی جنسی، مقدم بر ویژگی های فرهنگی است و غریزه های اصلی فرهنگ سازی می شوند. غریزه جنسی قوی ترین غریزه انسانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از فرهنگ انسانی را شکل می دهد. از آن جا که اصولا ارتباطات انسانی فارغ از جنسیت وجود ندارند، ارتباطات در زمینه جنسی شکل می گیرند و بستری برای حیات انسانی هستند. مسئولیت های اجتماعی که با بلوغ جنسی بر عهده فرد قرار می گیرند نیز شاهدی بر این موضوع هستند. اما ما در جامعه غریزه جنسی را به رسمیت نمی شناسیم و تعریف ما از فرهنگ دچار اشرافیت است. این گونه جلوه داده می شود که فرد ایرانی غریزه جنسی ندارد، آن را منع می کنیم و در نتیجه آن را نمی بینیم و در مدیریت آن ناتوان می شویم. در جامعه این تصور را به وجود می آورند که جوان ایرانی غریزه جنسی ندارد، بلکه غریزه ازدواج دارد. در صورتی که فرد باید برای داشتن یک حیات طیبه جنسی آموزش ببیند.


روی انحرافات جنسی زنان بیشتر تاکید می شود

این پژوهشگر جامعه شناسی فرهنگی در مورد حیات طیبه جنسی معتقد است:

در جامعه اما آموزش جنسی داده نمی شود، بنابراین فرد به سمت بازار سیاه آن کشیده می شود. در این شرایط کودکان ممکن است در معرض سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند که تبعات روانی گسترده ای دارد و ممکن است قربانیان بعدها خودشان به یک متجاوز تبدیل شوند. مربی و خانواده نیز با بلاهت و ساده لوحی واکنش نشان می دهد که اگر در موردش صحبت نکنند، همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود.

همچنین در این جامعه تصور می شود که امر جنسی بعد از ازدواج موضوعیت خود را از دست می دهد و همه سیاست ها برای تشکیل چهارچوبی به نام خانواده است. اما فرد ممکن است حتی بعد از ازدواج هم  نتواند امور جنسی اش را به درستی مدیریت کند. آیا انحرافات جنسی فقط محدود به افراد مجرد هستند؟ افرادی از قشر مذهبی ما نیز دچار لاقیدی جنسی است.

بخشی از حیات طیبه جنسی این است که چه سیاستی را بر بدن خود اعمال می کنیم که با کل فرهنگ جنسی- جنسیتی ارتباط دارد اما ما آن را به سیاست اجتماعی تقلیل داده ایم. روان شناسی اجتماعی بدین معناست که در نقش های خود چه حس ذهنی و جسمی را احساس، و آن را مدیریت می کنیم؟ امروزه گفته می شود افراد جامعه بدون توجه به این که در خلوت خود چه مشکلات جنسی دارند، با حجاب به خیابان بیایند. روی انحرافات جنسی زنان بیشتر از مردان تاکید می شود، در صورتی که این انحرافات با هم به وجود می آیند. 

 

Powered by TayaCMS