کتاب "دعا شناسی با تکیه بر آیات و روایات"

این موضوعات را نیز بررسی کنید: