مبعث آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت

این موضوعات را نیز بررسی کنید: