عنوان طرح: اصول و مبانی  سبک زندگی

کلمات کلیدی: سبک زندگی، اصول و مبانی


معرفی طرح: کثرت و واگرایی توصیه‌های معنوی، بیرون افتادن فعالیت‌های لازم از برنامة زندگی و از دست رفتن جامعیت زندگی فرد، چهره ناموزون معنوی فرد در نتیجه مشخص نشدن جایگاه و ضریب فعالیت‌ها و ... از جمله آسیب‌های فقدان الگوی زندگی معنوی اسلامی است.