وظایف گروه ارتباطات دینی

وظایف گروه ارتباطات دینی

وظایف گروه  ارتباطات دینی


    1- پژوهش در قلمرو فرهنگي با رويكرد به فرهنگ‌هاي متنوع جامعه‌ي ايراني جهت ارتقاء سطح بينش مبلغان و كارگزاران فرهنگي.


    2- مديريت پژوهش‌هاي ناظر بر رصد فرهنگي.


    3- ساماندهي پژوهش هاي ميداني در باب نيازشناسي و محورشناسي تبليغي ، عملكرد مبلغان و كارگزاران فرهنگي .


    4- برپايي حلقه‌هاي نقد فرهنگي در حوزه‌ي رسانه، فرهنگ عمومي، تبليغات ديني، داستان و رمان.


    5- برپايي دوره‌هاي تخصصي و كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و ارتباطات ديني.


    6- انجام پژوهش هاي كاربردي درباره‌ي شيوه‌هاي مؤثر تبليغ دين در ميان گروه‌هاي اجتماعي و اقشار مختلف جامعه.


    7- پژوهش در قلمرو كيفيت روش‌هاي مؤثر تبليغ دين اسلام در ميان اديان و مذاهب ديگر.


Powered by TayaCMS