دکترمحمد علي مظاهري تهراني

دکترمحمد علي مظاهري تهراني

 

بسمه تعالي

پيشينه علمي

 

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي:          محمد علي مظاهري تهراني

تولد:                             1345

شغل:                             روانشناس، استاد گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

آدرس:                           اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي.

پست الكترونيك: m-mazaheri@sbu.ac.ir

 

تحصيلات:

 ●دكتري، روانشناسي در گرايش باليني خانواده و كودك، بركبك كالج، دانشگاه لندن، انگلستان 76-1372.

● كارشناسي ارشد، روانشناسي كودكان استثنايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، ايران، 1369-1366.

● كارشناسي، روانشناسي باليني، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، ايران 66-1362.

● ديپلم، علوم انساني، دبيرستان صدر، قم، 1362.

 

مقالات منتشر شده:
·         عزیزی، سمیه؛ صادقی، منصوره سادات؛ مظاهری، محمد علی؛ فیاض بخش، محمد علی (1391). مقایسه عمل به باورهای دینی و راهبردهای کنار آمدن با مشکل در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 8 (3):88-55.

·         ذبیح زاده، عباس؛ مظاهری، محمد علی؛ حاتمی، جواد؛ (1391). فرهنگ به عنوان یک چارچوب داوری موثر در سبک تصمیم گیری بالینی روان درمانگر. مجله روانشناسی، 16 (3): 232-214.

·         مظاهری، محمد علی؛ ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس (1391). رابطه نام شخصی افراد با حرمت خود  و خود پنداره آنها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6 (2): 72-59.

·         صمیمی، عادله؛ مظاهری، محمد علی، حیدری، محمود (1391). ارزیابی تحولی کیفت روابط دوستی نوجوانان. فصلنامه روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 9 (1): 47- 60.

·         شهابی زاده، فاطمه؛ مظاهری، محمد علی (1391). دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کنش وری خانواده و مقابله مذهبی. فصلنامه روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 8 (3): 234-221.

·         نصرالهي، بيتا؛ مظاهري، محمدعلي؛ دهقاني، محسن؛ كيامنش، عليرضا؛ جمهري، فرهاد (1391). مقایسه گوش به زنگی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی – اسکلتی با گروه غیر بیمار. مجله روانشناسی، 16 (4): 354-339.

·         سيد موسوي، پريسا سادات؛ مظاهري، علي؛ قنبري، سعيد (1391). پذیرش همسر و سازش یافتگی روانشناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین. فصلنامه روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 8 (4): 373- 383.

·         ابراهيمي دهشيري، وجيهه؛ مظاهري، علي؛ طهماسيان، كارينه (1390). اثر بخشي بازي درماني با رويكرد شناختي - رفتاري در كاهش ترس از شب كودكان. مجله علوم رفتاري، 5 (3): 253-259.

·         ابوطالبي، مائده؛ مظاهری، علی؛ طهماسيان، كارينه (1390). آموزش سبك محاوره اي بسط يافته و محتواي غني هيجاني به مادران و اثر آن بر افزايش حافظه شرح حال و آگاهي هيجاني كودكان پيش دبستاني. تازه هاي علوم شناختي، 13 (1): 35-50.

·         Sadeghi, M.; Mazaheri, M. A.; Mootabi, F.; Zahedi, K. (2012). Marital interaction in Iranian couples: Examining the role of culture. Journal of Comparative Family Studies, 43(2):281-300.   

·         اسدي يونسي، محمد رضا؛ مظاهري، علي؛ شهيدي، شهريار؛ طهماسيان، كارينه؛ فياض بخش، محمد علي (1390). تدوين و اعتباريابي پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان. فصلنامه خانواده و پژو هش، 8 (1و2): 43-70.

·         نصرالهي، بيتا؛ مظاهري، محمدعلي؛ دهقاني، محسن؛ كيامنش، عليرضا؛ جمهري، فرهاد (1390). مقایسه توجه انتخابی در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی – اسکلتی و مقایسه آن با گروه غیر بیمار. انديشه و رفتار، 6: 31-40.

·         خرم آبادي، راضيه؛ پوراعتماد، حميد رضا؛ مظاهري، علي؛ دهقاني، محسن؛ باقريان خسرو شاهي، صنم (1390). اثربخشي برنامه پرنده كوچولو بر بهبود سلامت عمومي مادران كودكان اتيستيك. فصلنامه خانواده پژوهي، (7) 3: 325-342.

·         رمضاني گل افزاني، نازي؛ مظاهري، علي؛ روشن، رسول (1390). مقايسه سرسختي بين زوج هاي متقاضي و غير متقاضي طلاق. مجله علوم رفتاري، (5) 4: 378-373.

·         زينالي، شيرين؛ مظاهري، علي؛ صادقي، منصوره سادات؛ جباري، مهسا (1390). رابطه دلبستگي مادر - كودك و ويژگي هاي رواني مادران با مشكلات غذا خوردن در كودكان. فصلنامه روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 8 (3): 55- 66.

·         سيد موسوي، پريسا سادات؛ مظاهري، علي؛ قنبري، سعيد (1390). رابطه پذيرش طرد و كنترل همسر با سازگاري روانشناختي: بررسي نقش تفاوتهاي جنسي. مجله روان شناسي، 15 (2): 147-162.

·         صادقي، منصوره سادات؛ مظاهري، علي؛ موتابي، فرشته (1390). دلبستگي بزرگسالان و كيفيت ارتباط زوجين بر اساس مشاهده تعاملات آنها. مجله روان شناسي، 15 (1): 3-22.

·         قنبري، سعيد؛ خان محمدي، مريم؛ خداپناهي، محمد كريم؛ مظاهري، علي؛ غلامعلی لواساني، مسعود  (1390). بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس اضطراب كودكان پيش دبستاني. مجله روان شناسي، 15 (3): 222-234.

·          نیک پرور، فاطمه؛ پناغی، لیلی؛ مظاهری، علی (1390). تغییر ملاکهای ازدواج در سه نسل: ارایه یک مدل زمینه­ای مقدماتی. فصلنامه خانواده پژوهی، 7 (2): 187-205.

·         قنبري، سعيد؛ خداپناهي، محمد كريم؛ مظاهري، علي؛ غلامعلی لواساني، مسعود (1390). اعتبارسازي و رواسازي مقياس كيفيت مراقبت مادرانه. مجله روانشناسي، 15 (4): 322-335.

·         مظاهري‌، محمد علي؛ برجعلي، احمد؛ احدي، حسن؛ گلشني، فاطمه (1390). اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي در درمان اختلال شخصيت مرزي. فصلنامه تحقيقات روانشناختي، 2 (1): 1-25.

·         مظاهري، علي؛ صادقي، منصوره سادات؛ حيدري، محمود (1390). بررسي رابطه رفتارهاي متفاوت ارتباطي -  نظارتي والدين در وضعيتهاي مختلف تحصيلي و اجتماعي فرزندان دانشجو. فصلنامه خانواده پژوهي، 7 (1): 35-54.

·         مهين ترابي، سميه؛ مظاهري، علي؛ صاحبي، علي؛ موسوي، ولي الله (1390). تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري  بر تعديل انتظارات غير منطقي. مجله علوم رفتاري، 5 (2): 127-133.

·         Karamlou, S.; Mottaghipour, Y.; Mazaheri, M. A. (2010). Expressed emotion, family environment, family intervention and the psychiatric relapse of patients with severe mental disorders in Iran. International Journal of Culture and Mental Health, 3(2): 137-147.

·         Shahidi, S.; Shahabizadeh, F.; Mazaheri, M. A. (2010). Attachment to God and perceived childhood attachment in an Iranian sample: An investigation of Granqvist’s Correspondence and Compensation hypotheses. International Journal of Psychology, 4(1): 21-35.

·         صادقي، منصوره سادات؛ مظاهري، محمدعلي؛ موتابي، فرشته (1389). "نظام ايراني كدگزاري مشاهده اي از تعاملات دو جانبه زوجين." فصلنامه خانواده پژوهي، 6 (3): 353-372.

·         عباسي سورشجاني، مريم؛ دهقاني، محسن؛ مظاهري، محمد علي؛ انصاري نژاد، فاطمه؛ فدايي، زهرا؛ نيك­پرور، فاطمه؛ يزدخواستي، حامد؛ منصوري، نادر؛ اباراشي، زهره (1389). بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده: تحليل روند. فصلنامه خانواده پژوهي، 6 (1): 5-22.

·         مظاهري‌، محمد علي؛ صادقي، منصوره سادات؛ حيدري، محمود (1389). بررسي رفتارهاي ارتباطي -  نظارتي والدين دانشجويان بومي و غير بومي و تاثير آن بر وضعيت تحصيلي اجتماعي آنها. مجله روانشناسي، 14 (3): 226-245.

·         شفیعی تبار، مهدیه؛ مظاهری، علی؛ اناری، آسیه؛ ملحی، الناز (1389). رابطه هویت خود جمعی و هویت ملی دانشجویان. روانشناسی کاربردی، 4 (3): .....

·         سيد موسوي، پريسا سادات؛ مظاهري، علي؛ قنبري، سعيد (1389). ادراک مادران از انگیزه های زیربنایی رفتار کودک در موقعیت های دلبستگی. مجله علوم رفتاری، 4 (3): 163-170.

·         سيد موسوي، پريسا سادات؛ مظاهري، علي؛ قنبري، سعيد (1389). بررسی ادراک مادران ایرانی از ویژگی های خوشایند و ناخوشایند مربوط به دلبستگی ایمن و ناایمن در کودکان: یک مطالعه فرهنگی در باره دلبستگی. فصلنامه خانواده پژوهی، 6 (2): 137-170.

·         سالاری فر، محمد حسین؛ مظاهری، محمد علی (1389). رابطه فراشناخت و استعاره با خود نظم بخشی. تازه های علوم شناختی، 12 (4): 60- 68.

·         کرملو، سمیرا؛ مظاهری، محمد علی؛ متقی پور، یاسمن (1389). اثربخشی آموزش روانشناختی خانواده بر بهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی. مجله علوم رفتاری، 4 (2): 123-128.

·         صادقی، منصوره سادات؛ پور اعتماد، حمید رضا؛ و مظاهری، محمد علی. (1388). بررسی نقش ازدواج در سلامت عمومی زوجهای دانشجو: مطالعه ای طولی. فصلنامه روانشناسي کاربردی. سال سوم، شماره 2 (10): 7-27.

·         Mazaheri, M. A.,  Sadeghi, M., Ganjavi, A. and. Minakari,. (2009). A comparative study on National Pride among Iranians who live in Canada, those who applied for immigration to Canada, and Tehran residents. National Identity.11 (4): 339-351.

·         کرملو، سمیرا؛ مظاهری، محمد علی.، و متقی پور، یاسمن. (1388). اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بر ابراز هیجان در خانواده های بیماران مبتلا اختلالات شدید روان پزشکی. فصلنامه خانواده پژوهی، 5 (1): 5-17.

·         سعیدی نژاد، زهره؛ مظاهری، علی؛ غباری بناب، باقر (1388). تاثیر مداخلات معنوی به شیوه گروهی بر سلامت روان و خودشکوفایی. تازه­ها و پژوهشهای مشاوره، 8 (3): 115-134.

·         ابارشی، زهره؛ طهماسیان، کارینه؛ مظاهری، علی؛ پناغی، لیلی (1388). تاثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی- اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر-کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال. پژوهش در سلامت روانشناختی، 3 (3): 49-57.

·         سپهري، صفورا، و مظاهري، محمد علي. (1388). الگوهاي ارتباطي خانواده و متغيرهاي شخصيتي در دانشجويان. فصلنامه روانشناسي تحولي، روانشناسان ايراني، 6 (2): 141-151.

·         مظاهری، محمد علی.، صادقی، منصوره السادات، و حیدری، محمود (1388). مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در پنج شهر ایران. مجله روانشناسی، 13 (2): 118-138.

·         مظاهری، محمد علی.، صادقی، منصوره السادات، نصرآبادی، ام لیلی؛ انصاری نژاد، فاطمه؛ عباسی، مریم (1388). رابطه سبکهای همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج. راهبرد فرهنگ، 2 (1): 55-71.

·         ذوالفقاری مطلق، مصطفی؛ جزایری علیرضا؛ خوشابی، کتایون؛ مظاهری، محمد علی؛ و کریملو، مسعود (1387).  اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4 (4): 380-388.

·         مظاهری، محمد علی، صادقی، منصوره السادات و حیدری، محمود. (1387) . مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آنها. فصلنامه خانواده پژوهی، 4 (4): 329-351.

·     یوسفی، رحیم؛ مظاهری، محمد علی، و ادهمیان، الهام (1387). احساس حقارت در بیماران فوبی اجتماعی و وسواس. مجله روانشناسان ایرانی، 5 (3): 63-68.

·         پویامنش، جعفر؛ احدی، حسن؛ مظاهری، علی؛ دلاور، علی (1387). مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی رو در رو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 6 (2): 89-96.

·         مظاهری، محمد علی، مهدي پور، سميه، و اناري، آسيه. (1387). آموزش ترسيم خانواده در كودكان آسيب ديده زلزله بم. مجله پژوهش در سلامت روانشناختي، 2 (2):41-51.

·         صادقی، منصوره السادات؛ مظاهری، محمد علی و ملک عسگر، سعاده. (1387). والدین، خود و دیگران مهم: منابع تصور از خدا. مجله علوم رفتاری، 2 (1): 80-96.

·         صادقی، منصوره­السادات و مظاهری، محمد علی (1386). کيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت دينی فرزندان. فصلنامه خانواده­پژوهی، 3 (1): 471-479.

·         صادقی، منصوره­السادات و مظاهری، محمد علی (1386). مقايسه سبکهای دلبستگی در مادران با سابقه سقط جنين (عمدی و خودبخودی) و مادران بدون سابقه سقط. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری. 8 (1): 60-70.

·         صادقی، منصوره السادات، مظاهری، محمد علی. (1386). بررسی رابطه سبکهای تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین. فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اسلامی و روان شناسی، 1 (1): 11-33.

·         صادقی، منصوره السادات، مظاهری، محمد علی، و حیدری، محمود. (1386). تصور از خدا در روشهای تربیت دینی متفاوت. مجله روان شناسی، 11 (4): 362-380.

·         حکیم جوادی، منصور؛ مظاهری، محمد علی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ و باباربیع، مهدیه (1386). مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق.  فصلنامه خانواده پژوهی، 3 (4): 811-827.

·         يوحنايي، سميرا؛ مظاهری، محمد علی و پوراعتماد، حميدرضا (1386). تفاوت هوشبهر هيجانی مادران کودکان دلبسته ايمن و مادران کودکان دلبسته ناايمن. فصلنامه خانواده پژوهی، 3 (2): 537-555.

·         ذوالفقاری مطلق، مصطفی؛ جزایری علیرضا؛ مظاهری، محمد علی؛ خوشابی، کتایون؛ و کریملو، مسعود (1386).  مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب و جدایی و سالم . فصلنامه خانواده پژوهی، 3 (3): 709-727.

·         نرگس رازقی؛ باقر غباری بناب؛ محمد علي مظاهري (1385). مهد کودک و سبک­های دلبستگی کودکان پژوهش در خانواده­های تهرانی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 8 (2): 38-46.

·         نصرتی، محمدصالح؛ مظاهری، محمد علی و حيدری، محمود (1385). بررسی تحولی رابطه پايگاههای هويت با ميزان دلبستگی ايمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان. فصلنامه خانواده­پژوهی، 2 (1): 35-55.

·         صادقی، منصوره­السادات؛ مظاهری، محمد علی و حيدری محمود (1385). ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا. فصلنامه خانواده­پژوهی، 2 (2): 177-191.

·         شهابی زاده، فاطمه؛ شهيدی، شهريار و مظاهری، علی (1385). ادراک دلبستگی دوران کودکی و رابطه آن با دلبستگی به خدا در بزرگسالی. مجله روانشناسی، 10 (4): 422-440.

·         تقي ياره، فاطمه؛ مظاهري، محمد علي؛ آزادفلاح، پرويز (1384).بررسي ارتباط سطح تحول "من"، دلبستگي به خدا و جهت گيري مذهبي در دانشجويان. مجله روانشناسي،‌ 9 (1): 3-21.

·         حيدري، محمود؛ مظاهري، محمد علي؛ پوراعتماد، حميد رضا (1384). رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه خانواده پژوهي، 1 (2): 130-121.

·         مرجان خوانين زاده؛ جواد اژه اي؛ محمد علي مظاهري (1384). مقايسه سبك هاي دلبستگي دانشجويان داراي جهت گيري مذهبي دروني و بيروني. مجله روانشناسي، 9 (3): 247-227.

·         منصوره السادات صادقي؛ محمد علي مظاهري (1384). اثر روزه داري بر سلامت عمومي. مجله روانشناسي، 9 (3): 309-292.

·         محمد علي مظاهري؛ منصوره السادات صادقي (1384). مقايسه سلامت عمومي مادران كودكان عقب مانده ذهني، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي - حركتي. فصلنامه خانواده پژوهي، 1 (3): 269-278.

·         نرگس رازقی؛ باقر غباری بناب؛ محمد علي مظاهري (1384). مقایسه الگوهای دلبستگی کودکان تحت حمایت مراکز مراقبت شبانه روزی با کودکان تحت حمایت خانواده. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5 (2): 182-166.

·         فريد مومن زاده؛ محمد علي مظاهري؛ محمود حيدري (1384). ارتباط تفكرات غير منطقي و الگوهاي دلبستگي با سازگاري زناشويي. فصلنامه خانواده پژوهي، 1 (4): 369-378.

·         مسعود عارف نظري؛ محمد علي مظاهري؛ محمود حيدري (1384). سبك هاي دلبستگي و شيوه همسر گزيني (چند همسري – تك همسري). فصلنامه خانواده پژوهي، 1 (4): 393-405.

·         قرايي، وجيهه؛ مظاهري، محمد علي؛ صاحبي، علي؛ پيوندي، سپيده؛ آقاحسيني، مرضيه (1383). بررسي نقش آموزشهاي رفتاري- شناختي بر كاهش اضطراب خانم هاي نابارور اوليه تحت درمان ZIFT و GIFT. فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري، 5 (2): 180-170.

·         حيدري، محمود؛ مظاهري، محمد علي؛‌ پوراعتماد، حميدرضا (1383). ساخت و هنجاريابي پرسشنامه رغبت سنج ازدواج؛ نسخه دانشجويي. مجله روانشناسي، 8 (3): 261-250.

·         مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميدرضا (1382). مقايسه بهداشت رواني و كنش وري خانواده در زوجهاي جشنهاي ازدواج دانشجويي، مجله روانشناسي، 7 (1): 72-52.

·         مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميدرضا (1382). تاثير جشنهاي ازدواج دانشجويي در افزايش تمايل دانشجويان به ازدواج، مجله علوم روانشناختي، 2 (2): 144-125.

·         نشاط دوست، حسن طاهر؛ مظاهري، محمد علي؛ اژه اي، جواد (1381). روش نگارش مقالات پژوهشي، مجله روانشناسي، 6 (2): 185-164.

·         حيدري، محمود؛ مظاهري، محمد علي؛ اديب راد، نسترن (1381). مطالعه مقدماتي نقش آموزش مهارتهاي شناختي زندگي زناشويي در تغيير باورهاي شناختي دانشجويان، مجله روانشناسي، 6 (4): 324-335.

·         مظاهري، محمد علي؛ قشنگ، نيره؛ پاتو، مژگان؛ ايماني، زهره (1380). بررسي شيوه هاي حل مساله و سازگاري زناشويي در زوجهاي نابارور و بارور، مجله باروري و ناباروري، 2 (8): 22-32.

·         مظاهري، محمدعلي (1379). نقش دلبستگي بزرگسالان در كنش وري ازدواج، مجله روانشناسي، 4 (3): 318 – 286.

·         مظاهري، محمد علي (1378). الگوهاي دلبستگي در كودكان پيش دبستاني، مجله روانشناسي، 4 (4): 40-320.

·         مظاهري، محمدعلي (1377). الگوهاي دلبستگي نوزادان ايراني، مجله روانشناسي، 2 (4): 315-291.

 

تالیف و تصنیف کتاب:

·         اژه اي، جواد؛ مظاهري، محمد علي؛ نشاط دوست، حسن طاهر (1382). چگونه بنويسيم؟ روش نگارش مقالات پژوهشي و شيوه نگارش فارسي. تهران: انجمن ايراني روانشناسي.

·         مظاهری، محمد علی؛ پسندیده، عباس؛ صادقی، منصوره سادات (1390). مثلث ایمان: الگوی ابعادی رابطه انسان با خدا. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.

 

پروژه هاي تحقيقاتي:

مظاهری، علی؛ صادقی، منصوره سادات (1390). طرح ممیزی 114 موضوع مهم علمی: ممیزی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری.

مظاهری، علی؛ صادقی، منصوره سادات؛ روشن، محمد؛ اشتریان، حمید؛ یاراحمدی، علی؛ حمیدی، نفیسه؛ امامی، راضیه؛ موتابی، فرشته؛ طهماسیان، کارینه؛ پناغی، لیلی (1387).اصول، سیاستها، راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

مظاهری، علی؛ صادقی، منصوره سادات؛ حیدری، محمود (1387). بررسی تاثیر رفتار ارتباطی-نظارتی والدین بر وضعیت تحصیلی و اجتماعی دانشجویان. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

مظاهري، محمد علي؛ حيدری، محمود و صادقی، منصوره السادات (1385). بررسي فاصله نسلها در موضوع خانواده: مقايسه ادراك و ايده آل والدين و فرزندان آنها در خصوص ساختار خانواده خود، طرح ملي تحقيقاتي مصوب سازمان ملي جوانان، تهران.

مظاهري، محمد علي؛ ميناكاري، محمود؛ صادقی، منصوره السادات (1384). مقايسه هويت ملي در ايرانيان ساكن كانادا،‌ ايرانيان متقاضي مهاجرت به كانادا و ايرانيان ساكن ايران. طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه شهيد بهشتي.

مظاهري، محمد علي؛ پسنديده، عباس؛ صادقی، منصوره السادات (1382-1386). دلبستگي به خدا: بررسي تطبيقي و توصيف روانشناختي رابطه انسان با خدا در متون اسلامي، طرح تحقيقاتي مصوب مركز تحقيقات دارالحديث، قم.

مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميد رضا (1378-1384). پروژه تحقيقات طولي خانواده، طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه شهيد بهشتي.

مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميد رضا (1381). ارزيابي نتايج و پيامدهاي جشنهاي ازدواج دانشجويي، طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه شهيد بهشتي.

مظاهري، محمد علي (1376). دلبستگي از ديدگاهي سيستمي: مطالعه اي روي خانواده هاي ايراني، رساله دكتري روانشناسي، دانشگاه لندن.

مظاهري، محمد علي (1369). مقايسه الگوي پاسخهاي نوجوانان بزهكار و بهنجار به آزمون رورشاخ، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه تهران.

مظاهري، محمد علي (1367). بررسي و مقايسه سطح افسردگي در دانشجويان بسيجي حاضر در جبهه هاي جنگ و دانشجويان دانشگاهها، پايان نامه دوره كارشناسي روانشناسي، دانشگاه تهران.

 

 

گزیده­ای از مقالات و سخنرانی­های ارايه شده به كنگره­ها و مجامع علمي:

·         مظاهری، محمد علی (1388). ظرفيت حفظ اميد در شرايط نا اميدكننده و بخشش نابخشودني ها: پيامدهاي زندگي معنادار. همايش ملي معناداري زندگي. اصفهان، اردیبهشت ماه 1388.

·         محمدعلی مظاهری، پسنديده، عباس؛ صادقی، منصوره سادات (1385). بررسی مولفه های رابطه انسان با خدا: ارايه يک الگوی نظری، دانشگاه اصفهان، نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی. اصفهان، آذر ماه 1385.

·         مرتضوي، شهرناز؛ مظاهري، محمد علي؛ پاتو، مژگان: بررسي رابطه ميان خودپنداره و نگرش هاي دانشجويان متاهل دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس مدرس نسبت به عشق در زندگي زناشويي خود. دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران. تهران، ارديبهشت 1385.

·         محمدعلی مظاهری، م. محمودی، س. آقائی، ن. رضايي نصر و خ. قدمی (2006). Comparison of relationship beliefs in divorcing and non-divorcing couples. کنگره روابط بين فردی، کرت، يونان، 10-6 جولای 2006.

·         مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميد رضا: پيش بيني كننده هاي سازگاري زناشويي زوجهاي جوان چهار سال پس از ازدواج. دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران. تهران، ارديبهشت 1385.

·         صادقي منصوره سادات؛ مظاهري، محمد علي: جنبه هاي مختلف ارتباط والدين با كودكان حاصل از گامت اهدايي. دومين سمينار كشوري اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري. تهران، بهمن 1384.

·         مظاهري، محمد علي: مداخله هاي رواني – اجتماعي با بازماندگان زلزله بم. نهمين كنگره اروپايي روانشناسي. گرانادا، اسپانيا، ژوئن 2005.

·         مظاهري، محمد علي: مراكز خدمات مشاوره اي دانشگاهها و مشكل روابط دوگانه. دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان. تهران، بهمن 1383.

·         مظاهري، محمد علي؛ پولكي، سعيد: ارزيابي مقايسه اي مشكلات رفتاري نوجواناني كه در شكل هاي مختلف خانواده زندگي مي كنند. دومين كنگره بين المللي روانپزشكي و روانشناسي كودك و نوجوان. تهران،‌ اسفند 1383.

·         مظاهري، محمد علي: مقايسه جفت شدن الگوهاي دلبستگي در زوجهاي متقاضي طلاق و زوجيني كه با يكديگر زندگي ميكنند. بيست و هشتمين گنگره بين المللي روانشناسي، پكن، چين، آگوست 2004.

·         مظاهري، محمد علي: اخلاق تخصصي در درمان و مشاوره، چهارمين همايش سراسري مراكز مشاوره، تهران، دي 1382.

·         مظاهري، محمد علي؛ حيدري، محمود؛ پوراعتماد، حميدرضا (1382). تاثير ايده آل گرايي جنسي بر رضايت جنسي زوجين، همايش خانواده و اختلالات جنسي، تهران، مهر 1382.

·         مظاهري، محمد علي: "حركت جوهري" و پيامدهاي روانشناختي آن، بيست و هفتمين كنگره بين المللي روانشناسي، استكهلم، سوئد، ژوئيه 2000.

·         مظاهري، محمد علي: با دلبستگي ناايمن كودكان چه بايد كرد؟ مروري بر راهبردهاي پيشگيري و درمان، اولين همايش علمي مراقبت شبانه روزي از كودكان، تهران، بهمن 1379.

·         جونز، ديويد؛ بلاك برن، پ.؛ مظاهري، م. ع.؛ شاما، د.: روابط خانوادگي در 3 فرهنگ. چهاردهمين كنگره بين المللي روانشناسي بين فرهنگي، واشينگتن، آمريكا، آگوست 1998.

·         مظاهري، محمد علي: مقايسه سطح افسردگي دانشجويان بسيجي در جبهه هاي جنگ و دانشجويان دانشگاهها، سومين كنفرانس حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، تهران، مهر 1371.

·         مظاهري، محمد علي، دژكام،‌ محمود: مقايسه پاسخهاي نوجوانان بزهكار و عادي به لوحهاي آزمون رورشاخ، سومين كنگره تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، آذر 1369.

 

تجربه های کاری:

● عضو هيات علمي گروه روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، از مهر 1377.

● عضو شوراي علمي مجله روانشناسي (علمي- پژوهشي)، از بهار 1378.

● موسس و رئيس كميته علم و دين، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، 1382-1379.

● موسس و رئيس پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، 1387-1380.

● مدير گروه روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، از بهمن 1380-1384.

● دبير علمي نخستين و دومین كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، تهران: ارديبهشت 1383 و 1385.

● مدير مسئول و سردبير فصلنامه خانواده پژوهي، از تابستان 1383.

● مدير دفتر مطالعات فرهنگي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي: 1384-1383.

● عضو كميته تدوين نظامنامه اخلاق حرفه­اي روانشناسان و مشاوران، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 1383-1384.

● عضو كميته روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، از خرداد 1384.

● مدیر قطب علمی خانواده ایرانی و اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی: از 1385.

● قائم مقام رئيس دانشگاه شهيد بهشتی، 86-1384.

● رییس انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، از 1386.

● رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی: از آبان 1391.

 

 

Powered by TayaCMS