دکترمحمدرضا تخشید

دکترمحمدرضا تخشید

سوابق آموزشی:

علوم سیاسی (دکترا) سال 1988 دانشگاه تنسی آمریکا

علوم سیاسی و مطالعات بین الملل (کارشناسی ارشد) سال 1983 دانشگاه ایندیانای پنسیلوانیا آمریکا

علوم سیاسی (کارشناسی) سال 1982 دانشگاه بولینگ گرین آمریکا

 

سوابق کاری:

استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1368

 

سمت‌های اجرایی:

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1372 ـ 1374

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 ـ 1380

مدیر گروه روابط بین الملل 1383 ـ 1385

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سال 1394

 

مقالات:‌

"اصلاحات و سیاست‌های نوگرایی رضاشاه و تأثیر آن بر قدرت و نفوذ روحانیون ایران"

فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی / شماره 31 / تابستان 1377

"سیاست امنیت ملی آیزانهاور و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران"

فصلناامه سیاست حقوق و علوم سیاسی / شماره 4 / زمستان 1387

"یکجانبه‌گرایی آمریکا و تأثیر آن بر نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران"

علوم سیاسی / شماره 41 / بهار 1387

"روش‌های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی"

فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی / شماره 2 / تابستان 1389

"رویکردی تئوریک به ماهیت و ابعاد راهبردی امنیتی اروپا در ساختار نظام تک قطبی"

فصلنامه انجمن علوم سیاسی / شماره 3/ تابستان 1389

"عملیات تأثیر محور: استراتژی ایالات متحده در افغانستان"

فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی / شماره 4 / تابستان 1390

"ظرفیت سازی برای ارتقای منافع ملی: افغانستان، عرصه‌های منازعه یا همکاری میان ایران و ایالات متحده"

فصلنامه علمی پژوهشی / رهیافت‌های سیاسی بین‌المللی / شماره 26 / تابستان 1390

"تسلط بر منافع نفتی استراتژیک خلیج فارس و تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق"

فصلنامه مطالعات جهان / دوره اول / شماره 1 / پائیز 1390

"ایدولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران؟

فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن / سال ششم / شماره 15 / بهار 1394

"روابط ایران و آمریکا: از گامهای اعتمادساز تا برخوردهای زورمدار"

فصلنامه پژوهشی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی / دوره جدید / سال سی‌ام / بهار 1395

"منافع مشترک استراتژیک یا نفوذ لابی اسرائیل؟"

فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگاه ایرانی خارجی 21 / سال ششم / شماره اول / بهار 1394

"تحریم اقتصادی، اثرگذاری ذهنی و کنش سیاسی: نمونه موردی دانشگاه تهران"

فصلنامه علمی ـ تخصصی جستارهای سیاسی معاصر / دوره 6 / شماره 17 / پائیز 1394

"تأملی در مفاهیم سیاست و قدرت"

مجلسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی / شماره 31 / سال 1373

"عوامل مؤثر و محدود کننده‌ی دیپلماسی چین در آمریکا"

نشریه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی مطالعات آفریقا / زمستان 1388

"Common Strategic Interests or the Israeil Lobby"

Iranian Review of Foreiign Afairs 21 (vol. 6, spring 2015)

Powered by TayaCMS