دکترسيد علي‌رضا فروغي

دکترسيد علي‌رضا فروغي

 

باسمه تعالی

سيد علي‌رضا فروغي/ متولّد 1342، قم،

تحصيلات:

·        تحصيلات حوزوي خارج فقه و اصول.

·        دکتري فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد مطهري.

الف) سوابق پژوهشي ـ مديريتي

1-    مدير گروه مجلات تخصّصي بنياد انديشه‌ي اسلامي 1374-1375.

2-    معاون نظارت و ارزشيابي بنياد انديشه‌ي اسلامي 1375-1377.

3-    مدير برنامه‌ريزي معاونت آموزشي مدرسه‌ي عالي شهيد مطهري 1378-1380.

3-1- اصلاح و تصويب دو برنامه‌ي كارشناسي فقه و حقوق اسلامي و فلسفه و حكمت اسلامي.

3-2- اصلاح و تصويب برنامه‌ي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي.

3-3- تدوين و تصويب دو برنامه‌ي كارشناسي‌ارشد فقه و حقوق خصوصي و فقه و حقوق جزا.

4-    عضو شوراي علمي ارزيابي مجلات پژوهشي اسلامي، چهارمين جشنواره‌ي مطبوعات، 1375.

5-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي اولين جشنواره‌ي كتاب دين، 1383.

6-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي دومین جشنواره‌ي كتاب دين، 1385.

7-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي پنجمین جشنواره‌ي كتاب دين، 1393.

8-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي ششمین جشنواره‌ي كتاب دين، 1395.

9-    رئيس شوراي علمي سومين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1388.

10-رئيس شوراي علمي چهارمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1390.

11-رئيس شوراي علمي پنجمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1393.

12-رئيس شوراي علمي ششمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1395.

13-عضو کارگروه تدوین سند راهبرد ملی پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، 90-1389.

14-مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی سازمان تبلیغات اسلامی، 82-1381.

15-مدیر دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی، 1382 تاکنون.

16-مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی دین وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، 1385 تاکنون.

ب) سوابق علمي ـ آموزشي

1-    عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز (بهمن 1369- تير 1373/ بهمن 1379 - 1391).

2-    تدريس در دانشگاه شهيد مطهري از سال 1379 تا 1391 (به طور متناوب) و بعد از انتقال از دانشگاه شیراز به دانشگاه شهید مطهری به طور تمام وقت.

3-    تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي (سال تحصيلي 1375-1376).

4-    تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب 1368-1370.

5-    تدريس در دانشكده‌ي علوم قضايي و خدمات اداري، سال تحصيلي 1374-1375.

6-    تدريس در دانشگاه امام حسين(ع)، سال تحصيلي 1374-1375.

7-    تدريس در واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز، 1384-1385/ 1387-1391.

8-    تدریس در دانشگاه امام صادق، 1390-1391

ج) سوابق علمي ـ پژوهشي

1-    سردبير فصل‌نامه‌ي حكمت (فصل‌نامه‌ي تحقيقات اسلامي)، به زبان انگليسي، 1373-1375.

2-    سردبير فصل‌نامه‌ي پيام ثقلين، به زبان انگليسي، 1376-1386.

3-    سردبير (ويراستار علمي) فصل‌نامه‌ي رهنمون (فصل‌نامه‌ي علوم انساني و اسلامي)، دانشگاه شهيد مطهري، از 1381 تا 1388. به دلیل منع تصدی سردبیری توسط غیر دانشیار عنوان سردبیر نیامده است.

4-    مباني فقهي ماده‌ي 10 قانون مدني، پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد، 1369.

5-    نظريه‌ي حق در فقه و حقوق موضوعه، رساله‌ي دكتري، 1390.

6-    بررسي فقهي و حقوق اشتراط مدت در عقد مضاربه، فصل‌نامه‌ي رهنمون، سال اول، ش اول، زمستان 1381.

7-    نظريه‌هاي حق در فقه اسلامي و حقوق غرب، فصل‌نامه‌ي رهنمون، سال هشتم،زمستان و بهار 1388-1389.

8-    آثار و ویژگی‌های حق در فقه امامیه و قانون مدنی، دوفصلنامه‌ی پژوهشی دانش حقوق مدنی، بهار و تابستان 1391، سال اول، ش. اول.

9-    بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و ملک، آموزه‌های فقه مدنی، فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهار و تابستان 1391، ش. 5.

10-تأليف كتاب منطق استنباط، جلد دوم، اصول عمليه و تعارض ادله.

11-تحقيق بخشي از كتاب المستند في شرح ‌العروه الوثقي (تقريرات بحث اجاره محقق خوئي (ره))، 1385.

12-تبيين و تحليل رساله‌ي حق و حكم محقق اصفهاني (ره)، 1383.

13-بررسي فقهي و حقوقي اشتراط ضمان در عقد اجاره، 1384.

14-ترجمه‌ي بخش اول كتاب نظريه‌العقد، دكتر عاطف النقيب، 1383.

15-ترجمه‌ي فصل سوم كتاب المسئوليه الجنائيه في المؤسسه الاقتصاديه، با عنوان مسئوليت كيفري شخص حقوقي، دكتر مصطفي العوجي، 1386.

16-ترجمه‌ي فصل پنجم كتاب المسئوليه الجنائيه في المؤسسه الاقتصاديه، با عنوان مسئوليت رييس هيأت مديره – مدير عامل، دكتر مصطفي العوجي، 1388.

17-جزوه‌ي درسي متون فقه (3) (ویرایش جدید): ارث و وصيت، دوره‌ي كارشناسي، 1391.

18-جزوه‌ي درسي اصول فقه (2) (ویرایش جدید): اصول عمليه و تعارض ادله، دوره‌ي كارشناسي، 1390.

19-جزوه‌ي درسي اصول فقه: مباحث اصول عمليه و تعارض ادله، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1391.

20-جزوه‌ي درسي قواعد فقه (1): قواعد مدني، دوره‌ي كارشناسي، 1390.

21-جزوه‌ي درسي متون فقه: خيارات مكاسب (خیار مجلس، حیوان و شرط)، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1395.

22-جزوه‌ي درسي متون فقه: شروط مكاسب، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1394.

23-جزوه‌ي درسي قواعد فقه: قواعد مسئوليت، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1393.

 

Powered by TayaCMS