چرا شیعه با نام امام صادق (علیه السلام)معروف شد

این موضوعات را نیز بررسی کنید: